Priėmimo į sporto mokyklą sutartis

Atsisiųsti spauskite čia: Priėmimo i sporto mokyklą sutartis

 

Mokinių priėmimo į Kauno raj. Dziudo ir jojimo

sporto mokyklą ir šalinimo iš jos tvarkos priedas

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO

 Į NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ TEIKIANČIAS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS

 

S U T A R T I S

 

201      m.                               mėn.          d.  Nr.          .

Kauno raj. Dziudo ir jojimo sporto mokykla, 188756386

(neformalųjį vaikų švietimą teikiančios įstaigos pavadinimas ir kodas)

 

Gėlių g. 2, LT – 53332 Ringaudai, Kauno r.,

(adresas)

(toliau – Švietimo tiekėjas), atstovaujamas Algimanto Babavičiaus, mokyklos direktoriaus               

(vardas, pavardė, pareigos)

ir prašymą pateikęs asmuo,

                                                                                                                                                           

(vieno iš tėvų/globėjų vardas, pavardė, telefono Nr.)

 

                                                                                                                                                           

(adresas)

 

atstovaujantis                                                                                                                                   

(mokinio (-ės) vardas, pavardė ir gimimo metai)

 

Besimokančio (-ios)                                                                          mokyklos                    klasėje,

interesus (toliau – Klientas), sudarėme šią sutartį:

 

 1. I.                SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
 1. 1.     Švietimo tiekėjas įsipareigoja:

1.1.Ugdyti Mokinį pagal neformaliojo švietimo ugdymo programą ir pagal galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo/s saviraiškos poreikius.

1.2.Teikti Mokiniui                                         neformaliojo vaikų švietimo paslaugas – ugdyti ir

(mokamas, nemokamas – įrašyti)

mokyti jį                                                                                                                          

(sporto šakos, grupės, sekcijos, studijos, specialybės ir t.t. pavadinimas)

 

1.3.Užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugų tiekimą pagal Mokinio pasirinktos sporto šakos mokymo – ugdymo programą.

1.4.Ugdymo procesą organizuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, ugdymo įstaigos nuostatais.

1.5.Mokymą ir organizuoti vadovaujantis aktyvumo, savanoriškumo, savarankiškumo, sąmoningumo principais.

1.6.Sudaryti mokiniui saugias ir sveikas ugdymosi sąlygas, prisiimti atsakomybę už Mokinio saugumą užsėmimo metu.

1.7. Teikti Mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie ugdymosi rezultatus ir elgesį.

1.8.Užtikrinti, kad mokinį ugdys kvalifikuoti specialistai.

1.9.Padėti Mokiniui plėtoti įvairius jo savišvietos interesus, formuoti dorovės ir sveikos gyvensenos pagrindus, lavinti gebėjimą jais vadovautis, diegti Mokiniui darbštumo, atsakomybės, pilietiškumo, pasitikėjimo, savarankiškumo, atvirumo, iniciatyvumo ir reiklumo sau principus.

1.10.         Informuoti Klientą apie pasikeitusį mokestį už vaiko ugdymą.

1.11.         Mokiniui susirgus ir pristačius pažymą iš gydymo įstaigos, neimti iš Kliento mokesčio už vaiko ugdymą.

1.12.         Atleisti ar sumažinti mokestį mokiniams Kauno rajono savivaldybės Tarybos nustatyta tvarka.

 

 1. 2.     Klientas įsipareigoja:

2.1.Iki gruodžio 31 d. už I-ąjį mokslo metų pusmetį ir iki gegužės 31 d. už II-ąjį mokslo metų pusmetį sumokėti teikėjui Kauno raj. Savivaldybės tarybos nustatytą mėnesinį mokestį.

2.2.Užtikrinti, kad mokinys:

2.2.1.               Laikytųsi švietimo įstaigos vidaus tvarkos taisyklių ir kitų dokumentų, reglamentuojančių įstaigos bendruomenės narių veiklą.

2.2.2.               Punktualiai ir reguliariai lankytų užsiėmimus.

2.2.3.               Pagarbiai elgtųsi su kitais švietimo įstaigos bendruomenės nariais.

2.2.4.               Dalyvautų švietimo įstaigos renginiuose.

2.2.5.               Turėtų individualias mokymosi priemones.

2.3.Bendradarbiauti su treneriais ir mokyklos vadovybe sprendžiant mokinio ugdymo klausimus.

2.4.Atlyginti švietimo įstaigai dėl mokinio kaltės padarytą žalą (pagal Civilinio kodekso 6.275 straipsnį).

2.5.Nedelsiant informuoti Švietimo tiekėją apie mokinio sveikatos sutrikimus, į kuriuos turėtų atsižvelgti Švietimo tiekėjo darbuotojai.

2.6.Kiti įsipareigojimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .

 

 1. II.             SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS

 

 1. Sutartis įsigalioja nuo                                                                                                     

(įrašyti datą)

 1. Sutartis galioja:

4.1. Iki sutarties nutraukimo vienos iš šalių iniciatyva.

 1. Sutartis gali būti nutraukta:

5.1.  Mokinio iniciatyva.

5.2.  Švietimo tiekėjo iniciatyva.

5.3.  Abiejų šalių susitarimu

 1. Sutartis gali būti pakoreguota arba nutraukta atskiru šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.
 2. Šalis, inicijuojanti sutarties nutraukimą, informuoja kitą šalį ir nurodo sutarties nutraukimo priežastį (-is)
 3. Sutartis gali būti pakeista abiejų šalių susitarimu.
 4. Mokinys šalinamas iš mokyklos:

9.1.     už šiurkščius Mokyklos nuostatų ir vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus;

 

 1. III.           GINČŲ SPRENDIMAS

 

 1. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, švietimo įstaigos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai sprendžiami įstaigos taryboje, dalyvaujant suinteresuotoms šalims (suinteresuotiems asmenims) arba apskundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 199, Nr. 13-308) nustatyta tvarka.
 2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai).

 

 

Sutarties šalių parašai:

 

Švietimo tiekėjas

            Direktorius                                                                                        Algimantas Babavičius     

(pareigos)                                                                                 (parašas)                                                                                   (vardas, pavardė)

 

 

Klientas

 

                                                                                                                                                                       

(tėvas/globėjas)                                                                       (parašas)                                                                                   (vardas, pavardė)

 

 

Sutartis pakeista (papildyta)

 

                                               

(data)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Švietimo tiekėjas

            Direktorius                                                                                        Algimantas Babavičius     

(pareigos)                                                                                  (parašas)                                                                                   (vardas, pavardė)

 

 

Klientas

 

                                                                                                                                                                       

(tėvas/globėjas)                                                                       (parašas)                                                                                   (vardas, pavardė)